นํ้ายางพาราคืออะไร

น้ำยางธรรมชาติ ในที่นี้คือน้ำยางจากไม้ชนิดหนึ่ง เรียกว่า ต้นยางพารา มีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มน้ำแอมะซอน ประเทศบราซิลและประเทศเปรู เดิมทีชาวพื้นเมืองจะเรียกว่า "เกาชู" (cao tchu) ซึ่งแปลว่า ต้นไม้ร้องไห้ จนถึงปี ค.ศ. 1770 โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางสามารถนำมาลบรอยดำของดินสอได้ จึงเป็นที่มาในการเรียก ว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) แต่เนื่องจากศูนย์กลางของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้ แต่ดั้งเดิมอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของประเทศบราซิล ยางชนิดนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “ยางพารา”

การทำสวนยางพารา

การปลูกและการดูแลรักษายางพารา

1.การปลูกด้วยเมล็ด เริ่มจากการขุดหลุมเตรียมดินและนำเมล็ดยางพาราลงหลุมๆละ 2-3 เมล็ด เมื่อยางมีอายุประมาณ 6-8 เดือน จึงจะเริ่มติดตาต้นกล้าเพื่อให้ได้พันธุ์ยางที่ต้องการ เมื่อตาติดและแตกหนออกมาพอสมควรแล้วจึงตัดส่วนปลายเหนือตาออก เพื่อให้ส่วนตาที่เป็นพันธุ์ยางที่ต้องการโตเป็นต้นหลักแทน ข้อดีของวิธีนี้คือ ต้นกล้าจะมีความแข็งแรงมากกว่าแบบอื่นเพราะต้นยางไม่ผ่านการย้ายหลุม

2.การปลูกด้วยต้นตายาง วิธีนี้จะคล้ายกับแบบแรกในวิธีการเตรียมหลุมและเตรียมดิน แต่จะมีกระบวนการในการเตรียมต้นตายางให้พร้อมก่อนจึงค่อยนำต้นตายางมาปลูกยังหลุม โดยขั้นตอนการเตรียมจะเริ่มจากการเพาะเมล็ดยางเป็นแปลงในแนวยาวโดยไม่เว้นระยะห่าง ประมาณ 6-8 เดือน จึงจะเริ่มติดตาต้นกล้า และย้ายมายังหลุมที่เตรียมไว้เมื่อตายางเริ่มแตกหน่อ

3.การปลูกด้วยต้นตายางสำเร็จรูป วิธีนี้จะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด เพียงแค่เตรียมหลุมขนาดกว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม. และเตรียมดินไว้ ก็สามารถนำต้นตายางที่ซื้อมา แกะถุงเพาะออกและวางลงในหลุมได้เลย


หลังจากการปลูกจะต้องมีการดูแลรักษายางพาราเป็นระยะๆ แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ

1.ระยะหลังการปลูก สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือ การจัดการทุกอย่างเพื่อให้ต้นยางพาราอยู่รอด หรือตายน้อยที่สุด หากตายก็ควรมีการปลูกซ่อมแซมทันทีที่ทำได้ มั่นกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยหรือรดน้ำหมักชีวภาพเป็นระยะ เมื่อต้นยางพาราอายุได้ 1 ปีเต็ม ต้นที่สมบูรณ์ก็จะมีขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตร

2.ระยะหลังการปลูก 1-2 ปี ในระยะนี้จะเน้นในการบำรุงรักษาต้นยางด้วยการกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ตัดกิ่งส่วนที่งอกออกมาข้างลำต้นยางพาราเพื่อให้ต้นยางเจริญในแนวตรง คลุมดินและรดด้วยน้ำหมักชีวภาพ เมื่อต้นยางพาราอายุได้ 2 ปีเต็ม ควรมีขนาดเส้นรอบลำต้น 12-16 เซนติเมตร(ที่ความสูง 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน)

3.ระยะหลังการปลูก 3-5 ปี ในระยะนี้ยางจะโตพอสมควรแล้ว เป็นระยะที่ไม่ต้องมั่นดูแลบ่อย เพียงแต่ต้องกำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ย ปีละ 1 ครั้ง และระวังการติดโรค เมื่อต้นยางพาราอายุได้ 5 ปีเต็ม ควรมีขนาดเส้นรอบลำต้น 43-52 เซนติเมตร

ขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

สุขภาพที่ดีโดย สินค้าของจูนลาเท็กซ์
Rubber